| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache


Si vous souhaitez apprendre le malgache, consultez cette autre page dédiée à l'apprentissage de cette langue

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


abaisser mampidina
abaisser mampihetry
abandonner mandao
abandonner manary
abattre manjera
abattre mikapa
abattre mandrodana
abîme lavaka
abîme tevana
abimer manimba
abolir manafoana
abominable mahatsiravina
abondance abetsahana
abondant betsaka
à bord, eny ambony
aborder manatona
aboutir miafara
aboyer mivovo
abri fialofana
absent tsy ao
absolument tsy maintsy
abuser manambaka
à cause de, noho
accablant mahavalaka
accablant manahirana
accepter manaiky
accident loza
accident voina
acheter mividy
à côté de akaiky
à côté de à anila
acteur/actrice mpanao teatra
actif marisika
actif be aina
addition fanampiny
addition kaonty
adjectif mpamaritra anarana
admettre mandray
admettre mamela
admiration fahatalanjonana
admirer midera
adresse adiresy
adresse fahakingana
adresser manisy adiresy
adresser manatona
adroit kinga
adroit fetsy
adulte olon-dehibe
adulte efa lehibe
adultère fijangajangàna
aéroport seranam-piaramanidina
affaire raharaha
affaire varotra
affaire ady
affection fitiavana
affection faharariana
acte asa
acte ny atao
affranchissement fanafahana
affranchissement (poste) fandoavana vola
Africain afrikana
âgé be-toana
âgé lehibe
agent (de police) masoivoho (polisy)
agiter manetsika
agréable mahafinaritra
aide fanampiana
aide mpanampy
aider manampy
aider mamonjy
aigre maharikivy
aiguille fanjaitra
ail tongolo gasy
ailleurs any an-kafa
ailleurs, d' afa-tsy izany
d'ailleurs afa-tsy izany
aimable mahatehotia
aimable tsara fanahy
aimer tia
aîné zoky
ainsi noho izany
ainsi ary
air rivotra
air toetra
air feon-kira
ajouter manampy
alarme fahatairana
alarme fanairana
Allemagne Alemaina
Allemand alema
allée làlan-kely
aller mandeha
aller mandroso
allocution lahateny fohy
allocution kabary
allumer mampirehitra
allumer mandrehita
allumette afokasoka
alors amin'izay
ambassade ambasady
ambassadeur amabasadaoro
améliortation fihatsarana
amélioration fanatsarana
améliorer manatsara
amener mitondra
amener mitarika
Américain amérikana
Amérique Amerika
ami(e) sakaiza
amitié fitia
amitié fihavanana
amour fitiavana
amour manao
amoureux mpifankatia
amusant mampiomehy
amusement fanalan'andro
amuser mampihomehy
amuser mampilalao
s'amuser milalao
s'amuser manala andro
ancien taloha
ancien ntaolo
ancien zoki-olona
an taona iray
âne boriky
ange anjely
ange alona tsara fanahy
Anglais anglisy
Angleterre Angletera
anguille amalona
animal biby
année taona
année herintaona
anniversaire fitsingerenan'ny andro amin'ny herintaona
annuler manafoana
août aoty
apercevoir mahita
s'apercevoir mahafantatra
apéritif mampazoto homana
à peu près tokony ho
à peu près sahabo ho
apparaître miseho
apparaître mitranga
appareil photographique fakan-tsary
appartement efi-trano maro itoeran'ny fanakiaviana iray
appeler miantso
appeler manonona anarana
s'appeler atao hoe
appétit fahazotoa-mihinana
apporter mitondra
apporter milaza
apprécier manombana
apprécier mankasitraka
apprendre mianatra
apprendre mampahalala
apporter maka hoan'ny tena
approuver mankasitraka
approuver manaiky
après manaraka
après aoriana
après-midi avy misakafo
araignée hala
arbre hazo
arc reni-tsipika
arc andohalambo
arcade andohalambo
Archevêque Arsevaka
architecte mpanao mari-trano
argent (métal) volafotsy
argent (monnaie) vola
argent comptant vola tolobositra
arme fiadiana
armée foloalindahy
armée tafika
armoire lalimoara
arranger mandahatra
arranger manamboatra
arrêt didy
arrêt fisamborana
arrêt fijanonana
arrêter misambotra
arrêter mampijanona
arrière aoriana
en arrière mihemotra
arrivée fahatongavana
art taozavatra
art zava-kanto
article (bien) zavatra
article (écrit) lahatsoratra
artificiel nataon'olona
artiste olona mahay taozavatra
artiste mpanao zava-kanto
asile trano fiarovana
aspirine asipirinina
asseoir mametraka
asseoir manorina
s'asseoir mipetraka
assez ampy
assez antonona
assiette lovia
assiette vilia
assistance fanampiana
assistance fanatrehana
assister manampy
assister manatrika
association fikambanana
atteindre mahavoa
atteindre mahatrata
attendre miandry
attendre manatena
attendre manampo
attention fitandremana
attention fanajana
attention fiheverana
attraper misambotra
attraper mahazo
attraper mandray
au amin'ny
au an'ny
au bout de, afaka
au-dessous de ao ambany
au-dessus de ao ambony
augmentation fampitombaona
augmentation fitomboana
augmenter mampitombo
augmenter minitatra
aujourd'hui androany
aujourd'hui anio
aussi koa
aussi noho izany
autant tahaka
autant mitovy amin'ny
autel alitara
auteur mpamorona
auteur mpanoratra
autobus aotobosy
automne fararano
automobile aotomobila
automobile fiarakodia
autour de manodidina
autre ny hafa
autre ny sasany
autrefois taloha
autrefois fahiny
autrement raha tsy izany
avancer mialoha
avancer mandroso
avant aloha
avant taloha
avantage tombo
avantage fandresena
avec amin'
avec mbamin
avenir ny ho avy
à l'avenir amin'ny ho avy
aventure mosalahy
aventure sendrasendra
aveugle jamba
avis hevitra
avis filazana
avocat (métier) mpisolovava
avocat (fruit) zavokà
avoir (nom) fananana
avoir (verbe) manana
avoir besoin de mila
avoir faim noana
avoir l'air hoatry ny
avoir peur matahotra
avoir raison manana ny marina
avoir soif mangetaheta
avoir tort manana ny diso
avoir (il y a) misy
avril avrily
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1