| Page d'accueil |   | Plan du site |    | Ajouter ce site à vos favoris |   |

Dictionnaire français malgache : Lettre P


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


page pejy
paille mololo
pain mofo
paire mivady
paire roa
paix fiadanana
paix fandriampahalemana
palais rova
palais lapa
pale hatsatra
pale matroka
palme palma
pamplemousse voasarihangibe
panier sobiky
panier harona
pansement fanamboaram-pery
pantalon pataloha
pape papa
papier taratasy
Pâques Paska
paquet fonosana
par amin'
par noho
par isany
paraître miseho
parallèle mitovy elanelana hatrany
paralysé malemy
paralysé tsy afa-mihetsika
parapluie elo
parc vala
parce que satria
pardessus akanjobe
pardon famelàna
pardonner mamela
pareil mitovy
parent aman-dreny
parent havana
paresseux kamo
parfait tonga lafatra
parfum hanitra
parfum zava-manitra
Paris Parisy
parler miteny
parole teny
parole fitenenana
parrain mpiantoka
parrain ray amin'ny batisa
part anjara
part fiombonana
part, à mitokana
part, à afa-tsy
partager mizara
particulier irery
particulier ihany
partie tapany
partie faritra
partir lasa
partir mandeha
partout na aiza na aiza
partout eny rehetra eny
pas (nom) famindra
pas (nom) dia
pas (adverbe) tsy misy
pas du tout tena tsy misy
passage làlana
passage fintàna
passager mpandalo
passager mpandeha
passe lasa
passeport pasipaoro
passer mandalo
passer lasa
passerelle fiampitana
pâte koba
pâtisserie fanaovana mofomany
patrie tanindrazana
patriote tia tanindrazana
patron mpampiasa
patte tongotra
pauvre mahantra
payé voaloa
payé tamby
paye karama
payer comptant manao tolobotsitra
pays tany
paysan tambanivohitra
peau hoditra
pêche paiso
pêcher manjono
peigne fihogo
peigner, se mihogo
peindre mandoko
peine famaizana
peine fahoriana
peine fahasasarana
peine, à saiky tsy
peint voaloko
pèlerin mpivahiny
pelle lapelina
pencher, se manondrika
pencher, se mampiraika
pendant mandritra
pendant que raha mbola
pendant que nony
pendre manantona
pendule famataranandro
penser mieritreritra
perdre manary
perdu very
père ray
période andro
période fe-potoana
perle perla
perle vakana
permanent maharitra
permanent tsy miova
permettre mamela
permettre manome alàlana
perroquet boloky
persan persiana
Perse Persa
persil persila
personne olona
personnel olona
personnel (adjectif) momba ny tena
peser mandanja
petit kely
petit madinika
petit-fils zafikely
petits pois pitipoa
pétrole solitany
peu kely
peu vitsy
peur tahotra
peur, avoir matahotra
peur, faire mampitahotra
peut-être angamba
pharmacie fivarotam-panafody
philosophie filozofy
phono fono
photocopie fotokopia
photographe mpaka sary
photographie sary
photographier maka sary
piano piano
pic tendrony
pièce sombiny
pièce silany
pied tongotra
pierre vato
pigeon voromailala
pile antontan-javatra
pile pila
pilier andry
pilote mpanamory aeroplanina
pilule pilina
pintade akanga
pipe pipa
piquer manindrona
piqure tsindrona
pirate jiolahy
pire ratsy indrindra
pis ratsy tanteraka
piscine filomanosana
placard plakara
place fitoerana
place kianja
plafond valindrihana
plage tora-pasika
plaindre mitsetra
plaindre, se mitaraina
plaine tany lemaka
plaire tia
plaire sitraka
plaire mahafinaritra
plait, ça me mahafinaritra ahy ity
plaisir fahafinaretana
plan planina
plan de ville planin'ny tanàna
planche hazo fisaka
plancher gorodona
planète planeta
plantation fambolena
plante zava-maniry
planter mamboly
plastique plastika
plat (adjectif) fisaka
plat (nom) lovia lehibe
plein feno
plein (avoir le ventre) voky
pleurer mitomany
pleuvoir manorana
plier mamoritra
plomb firaka
plombage fanasiana firaka
plombier mpanao fantso-drano
pluie orana
plume volomborona
plume (pour écrire) penina
plupart, la ny ankamaroany
plus mihoatra
plus kokoa
plus, le ny... kokoa
plusieurs maromaro
plutôt aleo
plutôt ahay
pneu kodiarana
pneumonie pnemonia
poche paosy
poêle lapoaly
poêle fatam-by
poésie poezia
poête poety
poids lanja
poids vato fandanjana
poignet hato-tànana
poil volom-biby
poing totohondry
point tsy akory
pointu maranitra
poire poara
poisson trondro
poitrine tratra
poivre dipoavatra
poli manaja
poli voafotsy
poli malama
police polisy
politicien mpanao politika
pomme paoma
pomme de terre ovy
pont tetezana
populaire tiam-bahoaka
populaire maro tia
porc kisoa
port seranana
port fitondrana
porte varavarana
porte-feuille poketra
porte-monnaie poketram-bola
porter mitondra
porter mitaona
portrait sarin'olona
possible azo atao
poste (féminin) paositra
poste (de police) fitoerana
potage lasopy
potin habasiam-bava
poudre vanja
poudre vovoka
poule akoho
poulet vatotrakoho
poumon avokavoka
poupée saribakoly
pour mba
pour raha
pour que mba ho
pourboire falim-po
pourboire kado
pourquoi nahoana
pourtant kanefa
pourtant nefa
pousser manosika
pousser mandronjina
poussière vovoka
pouvoir (nom) fahefana
pouvoir (verbe) mahefa
pouvoir (verbe) mahavita
prairie tanin'ahitra
pratique fanazarana
pratique mora ampiasaina
pratiquer manao
pratiquer mampiasa
précédent aloha
précédent mialoha
précéder mialoha
précieux sarobidy
précieux soa
préférable aleo
préférable satry
préférer mifidy
premier voalohany
prendre maka
prendre mandray
préparation fanamboarana
préparation fiomanana
préparer manomana
préparer mampiomana
préparer, se miomana
près de akaiky
près de anila
près, à peu tokony ho
près, à peu sahabo ho
présent manatrika ao
présent, jusqu'à mandraka ankehitriny
présent (nom) kado
présent (nom) fanomezana
présentation fanolorana
présenter manolotra
présenter mampiseho
présenter, se miseho
présenter, se manolotena
presque saiky
presque efa ho
presse (nom) fanaovan-gazety
presse (nom) presy
presser manery
presser mahamaika
presser, se mifanesika
prêter mampindrana
prêter, se manaiky
prêtre pretra
preuve porofo
prévenir milaza mialoha
prière vavaka
prière fiangaviana
prince printsy
principal fotony
principal lohany
printemps lohatoana
prison tranomaizina
prisonnier gadra
privé an'olona
privé tsy miankina
prix vidiny
problable toa
probable tokony
problème olana
problème praoblema
prochain (adjectif) ho avy
prochain (adjectif) manaraka
prochain (nom) mpiara-belona
production vokatra
production famokarana
produire mamokatra
professeur praofesora
profession anton-draharaha
profond lalina
progrès fandrosoana
promenade fitsangatsanganana
promesse toky
promesse vava atao
promettre manome toky
promettre mampanantena
prompt mailaka
prompt malaky
prononciation fanononana
propagande fampielezan-kevitra
proposition fanomezan-kevitra
propre madio
propriétaire tompony
propriété fananana
prospérité fandrosoana
prospérité fanambinana
protection fiarovana
protestant protestanta
province provansa OU faritany
provision vatsy
prune paisombazaha
public (adjectif) mahoraka
public (nom) vahoaka
puis tamin'izay
puits fatsakana
puissance hery
puissance fahefana
puissant mahery
puissant manan-kery
punir manasazy
punir manafay
pyjama pijama
pyjama akanjo mandry
© Copyright 2005 - 2013. Tout droit réservé. Contact: Site hébergé par 1and1